ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1เสร็จเรียบร้อย9578eaf79ad087646c0028895f55f0d0.jpg โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยคุณจงกลนี จันทศิริภารกิจด้านการพยาบาล2015-06-04 14:44:39
2เสร็จเรียบร้อยfd720ea02ea6253a971db3b132b8b4f3.jpg รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยคุณธนาพร บึงมุมกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-05-29 10:19:45
3เสร็จเรียบร้อย1e7694de3c0954a5ede70fffeace5802.jpg ประชุม : การประชุมสัญจร "จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์กร" เสร็จเรียบร้อยคุณธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2015-06-11 14:12:34
4เสร็จเรียบร้อย0c16c1d610838befa9c98418130bc260.jpg โครงการอบรม O&M ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณธิรากร มณีรัตน์ศูนย์ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง2015-09-21 15:43:01
5เสร็จเรียบร้อย1bc6ba30a4014979117d6a021531bc3a.jpg การสอนหญิงตั้งครรภ์ให้นมลูก เสร็จเรียบร้อยคุณนวลจันทร์ สมบัติคีรีไพบูลย์กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด2015-11-11 13:28:03
6เสร็จเรียบร้อย89926f29c2c30f1e85ef1ae45c97b0bb.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Nursing Best Pratice เสร็จเรียบร้อยคุณนิศานาท ชีระพันธ์ภารกิจด้านการพยาบาล2015-06-09 16:24:05
7เสร็จเรียบร้อยffa3c743ed3ca9fdd683100a17916c63.jpg อบรม :งานมอบรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขด้านคุณธรรม จริยธรรม ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนใจบุญกลุ่มภารกิจด้านบริการด้านตติยภูมิขั้นสูง2015-06-09 13:41:37
8เสร็จเรียบร้อยc7ca9997fdda011a212d33f6ccd94446.jpg เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รักษ์สุขภาพปี 2558 เสร็จเรียบร้อยคุณภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-14 14:31:01
9เสร็จเรียบร้อยb882c765d5bd4b3161889c1552e45de0.jpg อบรม : การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เสร็จเรียบร้อยคุณรณยุทธ ชาติพุดทรากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา2016-04-20 14:59:15
10เสร็จเรียบร้อยad906e913062f1d21285fd3e9963e186.jpg มอบเกียรติบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน แม็กซิลโลเฟเชียล เสร็จเรียบร้อยคุณวริศราภรณ์ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-29 10:30:59
11เสร็จเรียบร้อย211b5e7b19b4bc9c1c7f65c8a2a00387.jpg กิจกรรมพิเศษ : นายกเหล่ากาชาติ จ.ขอนแก่น เยียมปีใหม่ผู่ป่วย รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณวีระวรรณ พาทิงทันศูนย์คลังเลือดกลาง2016-01-21 11:54:08
12เสร็จเรียบร้อย838055d48456e52501db6339c35094bf.jpg รับบริจาคเงิน จาก ครอบครัว พญ.วนาภรณ์ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-27 16:06:51
13เสร็จเรียบร้อย73ea1fe4fdb7471e4d267124575a55dd.jpg รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-28 16:26:52
14เสร็จเรียบร้อยa101b86bb18327f21531088732df27a2.jpg รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-29 10:04:20
15เสร็จเรียบร้อยbf009ea6f878e0919f42a8c1a866bd21.jpg รณรงค์อนุรักษ์พลังงาน รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-10-07 15:38:40
16เสร็จเรียบร้อยf030da4112fdb2be8ffdd3a3f1f0f0c6.jpg โครงการ Total Cancer Care โดย บ.เฟรเซนีอุส คาบี ไทยแลนด์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-11-26 10:45:22
17เสร็จเรียบร้อยff9ed8bf0a1de2679fe08fadb95448bd.jpg ประชุม : ประชุมแผนเงิน ทอร์ม่า 2-3 ก.ค. 58 เสร็จเรียบร้อยคุณสุทธิดา จันทร์จรัสศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2015-09-21 15:04:46
18เสร็จเรียบร้อย4c0a4cd07e929840c0b8e27fdfa8ce2b.jpg รับบริจาคเงินสมทบสร้าง รพ.ขอนแก่น 2 เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แพงมาฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-26 14:03:30
19เสร็จเรียบร้อยe0d6d76a814356c7dde29121aaaf139a.jpg รับบริจาคเงิน และ อุปกรณ์การแพทย์ จากคุณสุวิทย์ คุณกิตติ เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แพงมาฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-06-08 14:12:59
20เสร็จเรียบร้อย612c680552cd71da3f0aa0c5d272622a.jpg รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ในโครงการเครื่องมือแพทย์เพื่อภูมิภาค จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แพงมาฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-06-09 15:56:43