ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1เสร็จเรียบร้อย1bc6ba30a4014979117d6a021531bc3a.jpg การสอนหญิงตั้งครรภ์ให้นมลูก เสร็จเรียบร้อยคุณนวลจันทร์ สมบัติคีรีไพบูลย์กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด2015-11-11 13:28:03
2เสร็จเรียบร้อย103a9cd38b068bc06e7740b309c1150e.jpg การอบรมกู้ชีพ และการส่งต่อทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยพญ.สุอร ชัยนันท์สมิตกลุ่มงานกุมารเวชกรรม2015-06-22 15:08:03
3เสร็จเรียบร้อยac609dbb3844b5df784543d02db59022.jpg พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 2558 เสร็จเรียบร้อยนางสุดารัตน์ ผลทับทิมกลุ่มงานบริหารทั่วไป2015-06-03 15:05:45
4รอตรวจสอบ งานเกษียณมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการชาวห้องผ่าตัด รอตรวจสอบนางปียาภรณ์ แหวะสอนกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด2016-08-23 11:52:54
5เสร็จเรียบร้อยf6422144101aee91a0e2d10ded72ead9.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา เสร็จเรียบร้อยพญ.อักษร พูนนิติพรกลุ่มงานวิสัญญี2015-06-22 16:48:35
6เสร็จเรียบร้อย8de27958cc014c93c03c5cab8459e22d.jpg มอบใบประกาศเกียรติบัตรวิสัญญีพยาบาล เสร็จเรียบร้อยพญ.อักษร พูลนิติพร กลุ่มงานวิสัญญี2015-10-02 10:42:39
7เสร็จเรียบร้อยf0c96fc87d5142a07cbff0dd5aaf4cf1.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการศัลยกรรม ครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยนพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์กลุ่มงานศัลยกรรม2015-11-26 10:32:40
8เสร็จเรียบร้อยfd720ea02ea6253a971db3b132b8b4f3.jpg รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยคุณธนาพร บึงมุมกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-05-29 10:19:45
9เสร็จเรียบร้อยe376ae127a56b2ff9cb4dd669c0d78fd.jpg การเดินสำรวจเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ เสร็จเรียบร้อยนางภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-11 15:13:20
10เสร็จเรียบร้อยc7ca9997fdda011a212d33f6ccd94446.jpg เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รักษ์สุขภาพปี 2558 เสร็จเรียบร้อยคุณภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-14 14:31:01
11เสร็จเรียบร้อยce93c57fcdfb3727909a3348f08432f2.jpg นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับการรับโล่ UN ของ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม2015-09-24 11:13:16
12กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
13เสร็จเรียบร้อยce6d7e6139054cdcfc2373898788fdd3.jpg อบรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เสร็จเรียบร้อยนายรณยุทธ ชาติพุดทรากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา2016-04-07 14:29:14
14เสร็จเรียบร้อยb882c765d5bd4b3161889c1552e45de0.jpg อบรม : การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เสร็จเรียบร้อยคุณรณยุทธ ชาติพุดทรากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา2016-04-20 14:59:15
15เสร็จเรียบร้อยa8d398a486640f3a408c38d35f69efa6.jpg อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางจงกลนีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2015-04-20 11:35:33
16เสร็จเรียบร้อยffa3c743ed3ca9fdd683100a17916c63.jpg อบรม :งานมอบรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขด้านคุณธรรม จริยธรรม ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนใจบุญกลุ่มภารกิจด้านบริการด้านตติยภูมิขั้นสูง2015-06-09 13:41:37
17เสร็จเรียบร้อย8c821e40c390f758ede52ede4dafb924.jpg ประชุม : การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณอาภาภรณ์ นันทะศรีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)2015-05-28 11:05:49
18เสร็จเรียบร้อย10bcac06dca54694f080863c23d38244.jpg ประชุม : ประชุม OSCC จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 58 เสร็จเรียบร้อยนางเยาวเรศ คำมะนาดกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)2015-09-11 16:13:33
19เสร็จเรียบร้อย463b5ca7573df8f7b46c173c83bde5d0.jpg ถ่ายภาพประชุมวันสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนายสุรวุฒิ สวนเสงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-08 10:17:57
20เสร็จเรียบร้อย55925794256564cb0019e61505d0f667.jpg รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-20 09:14:50