ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 814 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1เสร็จเรียบร้อย1bc6ba30a4014979117d6a021531bc3a.jpg การสอนหญิงตั้งครรภ์ให้นมลูก เสร็จเรียบร้อยคุณนวลจันทร์ สมบัติคีรีไพบูลย์กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด2015-11-11 13:28:03
2เสร็จเรียบร้อย7045507e635e60e5bdb143e17787d1ed.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก USA เสร็จเรียบร้อยพญ.บัวกานต์ กายาผาดกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-07-09 11:04:21
3เสร็จเรียบร้อย103a9cd38b068bc06e7740b309c1150e.jpg การอบรมกู้ชีพ และการส่งต่อทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยพญ.สุอร ชัยนันท์สมิตกลุ่มงานกุมารเวชกรรม2015-06-22 15:08:03
4เสร็จเรียบร้อยac609dbb3844b5df784543d02db59022.jpg พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 2558 เสร็จเรียบร้อยนางสุดารัตน์ ผลทับทิมกลุ่มงานบริหารทั่วไป2015-06-03 15:05:45
5รอตรวจสอบ งานเกษียณมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการชาวห้องผ่าตัด รอตรวจสอบนางปียาภรณ์ แหวะสอนกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด2016-08-23 11:52:54
6เสร็จเรียบร้อยced5f0a5f515232adbab24b4fad4c693.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันประสาทวิทยา เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนไจบุญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)2018-07-09 11:04:21
7เสร็จเรียบร้อยbf397b77511640c94f1c3af6dabd54c6.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนใจบุญกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)2018-07-11 10:03:39
8เสร็จเรียบร้อยf6422144101aee91a0e2d10ded72ead9.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา เสร็จเรียบร้อยพญ.อักษร พูนนิติพรกลุ่มงานวิสัญญี2015-06-22 16:48:35
9เสร็จเรียบร้อย8de27958cc014c93c03c5cab8459e22d.jpg มอบใบประกาศเกียรติบัตรวิสัญญีพยาบาล เสร็จเรียบร้อยพญ.อักษร พูลนิติพร กลุ่มงานวิสัญญี2015-10-02 10:42:39
10เสร็จเรียบร้อยf0c96fc87d5142a07cbff0dd5aaf4cf1.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการศัลยกรรม ครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยนพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์กลุ่มงานศัลยกรรม2015-11-26 10:32:40
11เสร็จเรียบร้อย1e0bb9e82da50751e6f0f4364c2c615f.jpg ประชุม : ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ เสร็จเรียบร้อยนพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โทร 1226กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์2018-07-06 11:31:31
12เสร็จเรียบร้อยfd720ea02ea6253a971db3b132b8b4f3.jpg รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยคุณธนาพร บึงมุมกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-05-29 10:19:45
13เสร็จเรียบร้อยe376ae127a56b2ff9cb4dd669c0d78fd.jpg การเดินสำรวจเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ เสร็จเรียบร้อยนางภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-11 15:13:20
14เสร็จเรียบร้อยc7ca9997fdda011a212d33f6ccd94446.jpg เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รักษ์สุขภาพปี 2558 เสร็จเรียบร้อยคุณภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-14 14:31:01
15เสร็จเรียบร้อย3305bf3172a128f61887b57450ba15e8.jpg อบรม : อบรมการปรับสมดุลย์ร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช เสร็จเรียบร้อยคุณสงกรานต์ กลั่นด้วง กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2018-07-10 15:22:33
16เสร็จเรียบร้อยce93c57fcdfb3727909a3348f08432f2.jpg นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับการรับโล่ UN ของ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม2015-09-24 11:13:16
17กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
18เสร็จเรียบร้อยce6d7e6139054cdcfc2373898788fdd3.jpg อบรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เสร็จเรียบร้อยนายรณยุทธ ชาติพุดทรากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา2016-04-07 14:29:14
19เสร็จเรียบร้อยb882c765d5bd4b3161889c1552e45de0.jpg อบรม : การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เสร็จเรียบร้อยคุณรณยุทธ ชาติพุดทรากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา2016-04-20 14:59:15
20เสร็จเรียบร้อยa8d398a486640f3a408c38d35f69efa6.jpg อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางจงกลนีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2015-04-20 11:35:33