ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 21 ถึง 40 จาก 843 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
21เสร็จเรียบร้อย893aecabb07ae0a1256a83b50084f04e.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนใจบุญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)2018-08-17 15:11:48
22เสร็จเรียบร้อย250ae2a67dbe54b72e6fe7735416faaa.jpg เหตุการณ์ : พิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ตำบลศิลา เสร็จเรียบร้อยพญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมืองงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยี2018-08-17 10:48:35
23เสร็จเรียบร้อยe9a356aa61f81dfd701e5a54100de6aa.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีนดูงานแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยพญ.บัวกาญจน์ กายาผาดกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-08-16 15:52:01
24เสร็จเรียบร้อย7716bcca8bac6f5b783b58ebfc23de55.jpg ประชุม : พิธีมอบใบประการอบรมพยาบาลทารกแรกเกิด (หลักสูตร 1 เดือน ) เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แสงเกาะ ศูนย์ทารกแรกเกิดกลุ่มงานกุมารเวชกรรม2018-08-16 14:48:23
25เสร็จเรียบร้อย3c8dc84da9f83df5951bf55cef2059f3.jpg กิจกรรมพิเศษ : พิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรม Big Cleaning Day เสร็จเรียบร้อยคุณพรสุดา คำแก้ว กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ โทรต 1111กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2018-08-14 10:16:26
26เสร็จเรียบร้อย5811d5311521bab54bede608e70c9825.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยคุณเวณุกา พรกุณากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด2018-08-14 10:09:03
27เสร็จเรียบร้อยd4892b40e92d6bcdaca9b36c9ebc16ed.jpg วันสำคัญ : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-08-14 09:36:44
28เสร็จเรียบร้อยdfa31f3c36179be405a2a78608f694bf.jpg วันสำคัญ : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-08-14 09:30:41
29เสร็จเรียบร้อย924e3df9139a71bfbaedb6b3668ff1c1.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันระพี เสร็จเรียบร้อยคุณสุดารัตน์ ผลทับทิมกลุ่มงานบริหารทั่วไป2018-08-09 14:58:59
30เสร็จเรียบร้อย91cd01f7f8926d17a4f9cdfcf6773ec3.jpg ประชุม : การส่งเสริม ป้องกันสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสายฝน หญิงแม้นดีวิเศษกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม2018-07-18 15:20:29
31เสร็จเรียบร้อย7ee1df44615bf498f10cafaeb49d7b1b.jpg ประชุม : ประชุมติดตามนิเทศงาน เขตตรวจสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-18 14:41:38
32เสร็จเรียบร้อย9fa29251dddd23b796f89918f4b0b778.jpg วันสำคัญ : พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันศรีนัครินทร์ ประจำปร 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-18 14:27:40
33เสร็จเรียบร้อยb5481b342236a94ca0b30c64919320ed.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 พิธีเปิด และ เสนอผลงานวิชาการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-13 11:36:36
34เสร็จเรียบร้อยd891ffa80106f25b718b44ee2b929bec.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 ประกวดผลงานโปสเตอร์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-12 10:53:54
35เสร็จเรียบร้อยc2cfc19efea40d3166580e0b22135099.jpg การเรียนการสอน : พิธีมอบเกียรติบัตร และ ไหว้ครูแพทย์ เสร็จเรียบร้อยคุณเพลินจิตต์ หาญลาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก2018-07-12 10:50:14
36เสร็จเรียบร้อย68ad7ebc4b3a5687d1d83661680f83ce.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ บริการส่งต่อระดับชุมชน เสร็จเรียบร้อยคุณวัชรา ศรีหาราชศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย2018-07-11 14:29:51
37เสร็จเรียบร้อยbf397b77511640c94f1c3af6dabd54c6.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนใจบุญกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)2018-07-11 10:03:39
38เสร็จเรียบร้อย3305bf3172a128f61887b57450ba15e8.jpg อบรม : อบรมการปรับสมดุลย์ร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช เสร็จเรียบร้อยคุณสงกรานต์ กลั่นด้วง กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2018-07-10 15:22:33
39เสร็จเรียบร้อยced5f0a5f515232adbab24b4fad4c693.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันประสาทวิทยา เสร็จเรียบร้อยคุณพันตพร คนไจบุญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)2018-07-09 11:04:21
40เสร็จเรียบร้อย7045507e635e60e5bdb143e17787d1ed.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก USA เสร็จเรียบร้อยพญ.บัวกานต์ กายาผาดกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-07-09 11:04:21