ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 261 ถึง 280 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
261เสร็จเรียบร้อย1926d70d455693939e846c477e8c2457.jpg ประชุม : การประชุมสัมมนา HA คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-02 16:17:03
262เสร็จเรียบร้อย2c82ed1cb2c03b224dcb4071edda8bef.jpg ประชุม : การประชุมสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-26 12:21:04
263เสร็จเรียบร้อยd92a349f9e2f100e748d355cef23aa33.jpg ประชุม : การประชุมสัมมนาออนไลน์ถอดบทเรียนการทำงาน OSCC ร้อยแก่นสารสินธุ์ เสร็จเรียบร้อยคุณเยาวเรศ คำมะนาด ศูนย์พึ่งได้ OSCC โทร 1258ศูนย์พึ่งได้ OSCC2018-07-06 11:43:18
264เสร็จเรียบร้อย318ee3e0b0ce96afb67ca17609e07ba6.jpg ประชุม : การประชุมเขียนแผนการดำเนินงาน TB DM เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-12 14:41:18
265เสร็จเรียบร้อย4f75d40d69c846ffa687b036e3d4fe2c.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบบัติการการคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ และ ทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-27 14:56:37
266เสร็จเรียบร้อย841926664ffd3c01a4127809ec2cf421.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดการความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-11-23 15:13:26
267เสร็จเรียบร้อย9f305240ff05fbfc9024372ad52b1842.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบทเรียน Integrated Learning ศูนย์แพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-07 11:45:03
268เสร็จเรียบร้อยceef069daf17009c2a16794491a67363.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ 2015 รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-30 09:25:27
269เสร็จเรียบร้อย72efe3d8442f42c00485b1d263d4e830.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้เเจงการใข้เกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพเขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-30 09:33:13
270เสร็จเรียบร้อย4691ff74297d75dded1ebbfe13924e3c.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้เเจ้งการใข้เกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพเขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 10:42:38
271เสร็จเรียบร้อย68ad7ebc4b3a5687d1d83661680f83ce.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ บริการส่งต่อระดับชุมชน เสร็จเรียบร้อยคุณวัชรา ศรีหาราชศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย2018-07-11 14:29:51
272เสร็จเรียบร้อยfc1ce341c56c49a9e92349efd2e522b3.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร CUP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 14:31:32
273เสร็จเรียบร้อย7bd5f9f88ef9f4b13cfb3f646fa006f8.jpg ประชุม : การประชุมเตรียมความพร้อม Reaccredit เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 11:30:03
274เสร็จเรียบร้อย7b9ce4fe2ec9430216cb137381664519.jpg ประชุม : การประชุมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan) เขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชกรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-19 09:12:46
275เสร็จเรียบร้อยbae6cac57d5f7b7b6f09adb4543df9d9.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต Share And Learn In Critical Care เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-03 14:02:46
276เสร็จเรียบร้อย46db8888073e03ef2511ec45825e25d8.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูต้นแบบ และมอบรางวัล Green & Clean Hospital เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 14:06:54
277เสร็จเรียบร้อยf836114bd1e1a1e8a078410309545d92.jpg ประชุม : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออกทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-30 09:58:12
278เสร็จเรียบร้อย14baf7aabb05f36c679829ce0e22f1a8.jpg ประชุม : การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO ห้องปฏิบัติการ (LAB) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 10:53:46
279เสร็จเรียบร้อย735df8014f6dc9ab937d65239232d4de.jpg ประชุม : การประเมินสมรรถนะเฉพาะของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:15:44
280เสร็จเรียบร้อย73f98e6b4078149fdca81d9ae7d95165.jpg ประชุม : การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เขตสุขภาพที่ 7 โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 15:05:51