ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 762 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อย9f36138f944db0ff14be04fd5c2c1999.jpg ประชุม : การกระชุมคณะกรรมการเชื้อดื้อยา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-12-13 14:24:15
182เสร็จเรียบร้อยdb56049b92185fd31cf9e4a9c46e9b17.jpg ประชุม : การคัดกรองผู้พิการทางสายตา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-02-01 11:16:43
183เสร็จเรียบร้อย40b2083a9add9a0ad1a8346494591bf9.jpg ประชุม : การจัดการแผนพัฒนา Core Team เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-11-22 14:57:05
184เสร็จเรียบร้อยea09e7922f9895e5a19ff94a4bb7a355.jpg ประชุม : การจัดทำทะเบียนผู้ป่วย Warfarin 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-10-21 14:27:59
185เสร็จเรียบร้อย3a469590bef9b73e5add741acb9005df.jpg ประชุม : การจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยส่งต่อเครือข่ายห้องฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-11 14:27:33
186เสร็จเรียบร้อย40ce20e9a0e70fa5886a7a2360e14604.jpg ประชุม : การซ้อมแผนการจัดการภาวะวิกฤติภายในโรงพยาบาล (แผนอคคีภัย) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-10-20 10:13:53
187เสร็จเรียบร้อยfcf0fa1553737a96b382e489ee3f5b7f.jpg ประชุม : การตรวจรับรองอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 13:51:04
188เสร็จเรียบร้อยcaf600e5d1963e1d5e19623443a801c9.jpg ประชุม : การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:25:45
189เสร็จเรียบร้อย2d334ab28408338ef16301f9766503c1.jpg ประชุม : การตรวจราชการกระทรวจสาธารณสุข รอบที่1 ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-21 10:30:58
190เสร็จเรียบร้อยd6f130ab286a4b6665e1e75bdb5743d8.jpg ประชุม : การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 10:45:49
191เสร็จเรียบร้อยef5005638ede4e1d05a318ccd0ce42ff.jpg ประชุม : การทำประชาพิจารณ์ "การจัดบริการเพิ่มพิเศษโรงพยาบาลขอนแก่น" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-10-19 09:27:39
192เสร็จเรียบร้อยdf33bfc6700d0a904f46b3c0784fa5e9.jpg ประชุม : การนำเสนอการจัดทำแผนพัฒนา Action Plan รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-11-14 10:49:59
193เสร็จเรียบร้อยe995be10e1a5ed1f21a9c6f874730be5.jpg ประชุม : การนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1 ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-24 10:23:58
194เสร็จเรียบร้อย10d8ab84fc35a5fb85d2a42a3d3488f0.jpg ประชุม : การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ CUP รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-09-07 15:20:51
195เสร็จเรียบร้อย79f8cfe2219acbb0b3d8827da25ca34b.jpg ประชุม : การประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-04-18 11:34:15
196เสร็จเรียบร้อย637304405cbdd9ea2268b391c4b9efd6.jpg ประชุม : การประชุม Faclitater และ ปีใหม่ ศูนย์ Q เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-03-17 11:16:59
197เสร็จเรียบร้อย428f37c5243f50e72fe9bcfd10abe46b.jpg ประชุม : การประชุม CSO เขต 7 วาระพิเศษ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-16 12:00:38
198เสร็จเรียบร้อยa127bea570af72e483f2b89276a8a17d.jpg ประชุม : การประชุม facrlitator เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-10-31 11:47:56
199เสร็จเรียบร้อยad5c028d34724def1b2757f9a9452424.jpg ประชุม : การประชุม service plan เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-30 11:26:38
200เสร็จเรียบร้อย2ef4ba819ab76e5e556d5c0e9fd86f81.jpg ประชุม : การประชุม SMART NURSE LEADER เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:39:01