ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 843 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี กำลังดำเนินการคุณปิยากร บึงกลางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-09-14 14:43:28
2กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอเมริกา กำลังดำเนินการคุณปิยากร บึงกลางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-09-14 14:11:11
3กำลังดำเนินการ ประชุม : ประชุมการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด เขต 7 กำลังดำเนินการคุณสุพัตรา แสงเกาะศูนย์ทารกแรกเกิด2018-09-14 14:04:08
4กำลังดำเนินการ ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. บ้านศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-09-14 11:25:35
5กำลังดำเนินการ ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เครือข่ายสุขภาพที่ 7 รพ.ชุมแพ กำลังดำเนินการคุณสุพัตรา แสงเกาะศูนย์ทารกแรกเกิด2018-09-10 10:30:09
6เสร็จเรียบร้อย407e7862b3f027234ca92c3141c13876.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำเดือนกันยา 61 เสร็จเรียบร้อยคุณจันทร์เพ็ญ ทานให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป2018-09-06 09:57:36
7เสร็จเรียบร้อย613ffb133f0379e8e731941f37c8fd20.jpg ประชุม : เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ เสร็จเรียบร้อยคุณขันทอง มางจันดีอุดม สำนักงานกลุ่มการพยาบาล2018-09-05 15:27:22
8เสร็จเรียบร้อยc0943951282ab1fc383c64333be4aa49.jpg อบรม ; อบรมสมดุลย์ร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช เสร็จเรียบร้อยคุณสงกรานต์ กลั่นด้วงกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2018-09-05 10:57:27
9เสร็จเรียบร้อยe1ac90bd8bc8c7db2a514a5643509395.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OSCC จาก รพ.นครปฐม เสร็จเรียบร้อยคุณเยาวเรศ คำมะนาด ศูนย์พึ่งได้ OSCC2018-09-03 11:58:51
10กำลังดำเนินการ อบรม ; โครงการอบรมต่ออายุ EMR พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการนพ.สมคิด เลิศสินอุดม ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2018-08-31 16:18:16
11เสร็จเรียบร้อยd3fba706383d4f97957047a0df41bbae.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เครือข่ายสุขภาพที่ 7 รพ.น้ำพอง เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แสงเกาะ ศูนย์ทารกแรกเกิด2018-08-31 16:13:10
12เสร็จเรียบร้อย0161dd5f093f98a745236f60ee1c50a8.jpg ประชุม : สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลออทิสติก เสร็จเรียบร้อยคุณภัทราภรณ์ กาบกลาง กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ โทร 089 4165376กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2018-08-31 16:08:49
13เสร็จเรียบร้อย39bb050fd423e2ee47e960c2d749241c.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน WHO เสร็จเรียบร้อยคุณนิตยา ศรีหาบัวศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2018-08-30 11:15:51
14เสร็จเรียบร้อย5b6efbe41da2078fbc8591c1c6d7b79b.jpg ประชุม ; โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ OSCC เสร็จเรียบร้อยคุณเยาวเรศ คำมะนาดศูนย์พึ่งได้ OSCC2018-08-30 11:09:36
15เสร็จเรียบร้อยf85288d6d5c2c6fde643efc1636d9763.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 1-2 เสร็จเรียบร้อยคุณอภิสรา ส่งเสริมศัลยกรรมTM (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)2018-08-30 11:01:40
16เสร็จเรียบร้อย2a8c3865614bebb34e56f255c00d90e8.jpg อบรม ; พิธีมอบเกียรติบัตร และ ปิดโครงการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยคุณจงกลนี จันทรศิริ สนง.กลุ่มการพยาบาล2018-08-29 14:08:36
17เสร็จเรียบร้อยa48cd361f2fca265c099e0b61add040e.jpg เหตุการณ์ : พิธีเปิดห้องแก่นมณี รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ สำนักงานกลุ่มการพยาบาล2018-08-28 16:14:35
18เสร็จเรียบร้อยfd5c9a2d9e7c7c9fc63436550d8946ef.jpg เหตุการณ์ : พิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต ที่ ม.ราชคงคล ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสมปอง จินาทองไทย ศูนย์คลังเลือดกลาง2018-08-28 15:51:16
19เสร็จเรียบร้อยc77d0e2db9ae4211d5182393ac290664.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยคุณสุดารัตน์ ผลทับทิม กลุ่มงานบริหารทั่วไป2018-08-28 15:38:15
20เสร็จเรียบร้อย808fdc0c35c651336cc9a00966d28f89.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. บ้านหนองไฮ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-08-24 11:25:36